کلبه دو تا عاشق دیووونه
یکشنبه بیست و سوم آذر 1393Bahram&Roza


 

یک دوســ ـت داشتن هایی هــ ـم هست
کــ ـه از دور است و در سکــ ـوت ..

که دلــ ـت برایــ ـش از دور ضعــ ـف میرود ..
که وقــ ـتی حواســـ ـش نیست ..
چشمــ ـانت را ببندی و در دل دعــــ ـآیش کنی ..

و با یه بــ ـوسه به سویــ ـش روانــ ـه کنــ ـی ..
کـه وقتــ ـی بی هــ ـوا نگــ ـاهت با نگـــ ـاهش یکــ ـی میشود ..
انگــ ـار کســ ـی به یکــ ـباره نفــ ـس کشــ ـیدن را ممنــ ـوع مــ ـی کند ..

یــ ـک دوســ ـ ت داشتــ ـن هایــ ـی هســ ـت ...
کــ ـه بـه یکبــ ـآره بـ ـی مقــ ـدمه پــ ـا در دلــ ـت میگــ ـذارند
و .. جــ ـآ خــ ـوش میــکنند ..

و از دســ ـت تــــ ـو کـ ـاری بـر نمــ ـی آید ..
جـــ ـز از دور دوســ ـت  داشتــ ـن .. !!!

یــ ـک دوســ ـت داشتــ ـن هایــ ـی اســ ـت ...
ســـــــ ـآکت است .. .
آرام اســ ـت .. .
خـــــــــ ـوب اســ ـت ...
گـــ ـم اســ ـت ... 

 


 ♥ یه چیزی مثل دوست داشتن تو ...

^-^
دوشنبه سوم آذر 1393Bahram&Roza


به دور دست بنگر ستاره ها با هم همنشین شدند

به دریا بنگر موجها به ساحل رسیدند

به جنگلها و درختان بنگر شاخه هایشان در هم امیخته شد

به امید روزی که من و تو هم بهم برسیم

^-^
یکشنبه دوم آذر 1393Bahram&Rozaماه باشد یا نباشد
شب و روز من یکی شده

فرقی ندارد برایم
همه چیز برایم رویا شده

عشق تو برایم آرزو شده
به رویا و آرزو کاری ندارم

حقیقت این است که دوستت دارم

 

^-^
About

<-BlogAbout->

Profile ×
Archive

آذر 1393
×
Cat

×
Tag

×
Author

×